Описание

Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг Код: 811

Професия: Хотелиер Код: 811010

Специалност:     Организация на хотелиерството Код: 8110101

Степен на професионална квалификация – Трета

Ниво по НКР:   4

Общ брой часове: 960

Форма на обучение:    Дневна, дистанционна

Изисквания за минимално входящо образователно равнище:  придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование

Документ след завършване на курса:

Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение

Възможност за професионална реализация:

В сферата на обслужването, във вътрешния и международен туризъм. Хотелиерът може да стопанисва хотел, мотел, пансион, къмпинг.