ПРЕДЛАГАМЕ ШИРОКА ГАМА ОТ УСЛУГИ ЗА ВСИЧКИ БИЗНЕСИ

АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ:

 • поддържане на електронни здравни досиета
 • консултиране при организирането на профилактични медицински прегледи
 • обобщен ежегоден анализ на здравословното състояние на работниците и служителите
 • изготвяне на заключение за пригодност и попълване на производствени характеристики за явяване на ТЕЛК.

OЦЕНКА НА РИСКА

 • на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труд, използваните суровини и материали, факторите на работните места и трудовия процес и определяне на изложените на риск лица.
 • свързана с риска от разпространението на COVID-19.
 • съвместна оценка въз основа на ПБЗ
 • за външни лица

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН НАБОР ОТ ДОКУМЕНТИ СЪГЛАСНО ЗЗБУТ

 • създаване на необходимия набор от задължителни документи в областта на здравословните и безопасни условия на труд за всяка фирма

 КОНСУЛТИРАНЕ

 • подпомагане на работодателите в областта на Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове.
 • запознаване и тълкуване на действащата нормативна уредба в областта на безопасността и здравето при работа, трудовите правоотношения и работното време;
 • подпомагане на работодателя с насоки и мероприятия, свързани с отстраняване, ограничаване и намаляване  на риска при работа

АУТСОРСИНГ от „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД

 

Какво е Аутсорсинг и защо е по-добре да изберете „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД да изпълнява тази функция вместо вас ?!

Аутсорсинг е организиране, координиране и контрол на дейността по безопасност и здраве при работа, свързана със защита от професионални рискове на работните места, неразделна част от фирмената политика.

Когато изберете нас, вие получавате гаранции за правилно и отговорно водене на документацията по ЗБУТ от професионалисти в съответствие със законодателството:  

 1. Годишен одит – преглед на фирмената документация в съответствие със Закона по здравословни и безопасни условия на труд.
 2. Изготвяне на необходимия набор от задължителни документи.
 3. Ежегодно разработване на план програма за намаляване и ограничаване на риска при работа.
 4. Провеждане на начален, на работното място, периодичен и извънреден инструктаж.
 5. Осъществяване на контрол за периодиката на факторите на работната среда и задължителните профилактични медицински прегледи и изследвания.
 6. Разработване и актуализиране на инструкции за безопасна работа по видове дейности и оборудване ;
 7. Съдействие при проверка по спазване на Здравословните и безопасни условия на труд пред Дирекция ”Инспекция по Труда”

ОДИТ

 • пълен преглед и анализ на наличната документация по организация и изпълнение на дейностите по здравословни и безопасни условия на труд;
 • определяне на слабите места в организацията на дейностите по ЗБУТ;
 • консултации за предприемане на  мерки за актуализиране и допълване на документацията и организация на дейностите по ЗБУТ

Експертно

Бързо

Достъпно

Очакваме вашите въпроси

Заявете безплатен одит