Описание

Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг Код: 811

Професия: Ресторантьор Код: 811060

Специалност:    Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения Код: 8110602

Степен на професионална квалификация  – Трета

Ниво по НКР:    4

Общ брой часове: 960

Форма на обучение:   Дневна, дистанционна

Изисквания за минимално входящо образователно равнище:  придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование

Документ след завършване на курса:

Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение

Възможност за професионална реализация:

В заведения за хранене и развлечения (ресторанти, сладкарници, кафенета и др.)