Описание

Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг Код: 811

Професия: Сервитьор-барман Код: 811080

Специалност:   Обслужване на заведения в общественото хранене Код: 8110801

Степен на професионална квалификация – Втора

Ниво по НКР:     3

Общ брой часове: 660

Форма на обучение:   Дневна, дистанционна

Изисквания за минимално входящо образователно равнище:  завършен първи гимназиален етап (завършен 10-ти клас)

Документ след завършване на курса:

Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение

Възможност за професионална реализация:

В заведения за хранене, сладкарници, барове, казина и дискотеки, в ресторанти, в железопътния, речния и морски транспорт и др.