Описание

Хотелиер /Организация на дейностите в места за настаняване/

Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг Код: 811

Професия: Хотелиер Код: 811010

Специалност:     Организация на дейностите в места за настаняване  Код: 8110103

Степен на професионална квалификация – Втора

Ниво по НКР:   3

Общ брой часове: 660

Форма на обучение:    Дневна, дистанционна

Изисквания за минимално входящо образователно равнище: завършен първи гимназиален етап (завършен 10-ти клас)

 

Документ след завършване на курса:

Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение

Възможност за професионална реализация:

В сферата на обслужването, във вътрешния и международен туризъм. Хотелиерът може да стопанисва хотел, мотел, пансион, къмпинг.