Описание

Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг Код: 811

Професия: Портиер-пиколо Код: 811040

Специалност:     Хотелиерство Код: 8110401

Степен на професионална квалификация – Първа

Ниво по НКР:    2

Общ брой часове: 300

Форма на обучение:   Дневна, дистанционна

Изисквания за минимално входящо образователно равнище:  завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта или на ЗПУО или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал. 1, т. 4 от ЗПУО

Документ след завършване на курса:

Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение

Възможност за професионална реализация:

В сферата на туризма и хотелиерството, в хотели и хотелски комплекси, в туристическите курорти на море или планина.