Описание

Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг Код: 811

Професия: Готвач Код: 811070

Специалност:   Производство на кулинарни изделия и напитки Код: 8110701

Степен на професионална квалификация – Втора

Ниво по НКР:     3

Общ брой часове: 660

Форма на обучение:   Дневна, дистанционна

Изисквания за минимално входящо образователно равнище:  завършен първи гимназиален етап (завършен 10-ти клас)

Документ след завършване на курса:

Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение

Възможност за професионална реализация:

В заведения за хранене, ресторанти, училища, във военни поделения, болници и санаториуми, в железопътния, речния и морски транспорт.