Описание

Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг Код: 811

Професия: Администратор в хотелиерството     Код: 811020

Специалност:    Организация на обслужването в хотелиерството Код: 8110201

Степен на професионална квалификация – Трета

Ниво по НКР:    4

Общ брой часове: 960

Форма на обучение:    Дневна, дистанционна

Изисквания за минимално входящо образователно равнище:  придобито право за явяване на държавни  зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование

Документ след завършване на курса:

Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение

Възможност за професионална реализация:

В малки и средни хотели, семейни хотели и други места за настаняване.