Описание

Професионално направление: Здравни грижи Код: 723

Професия: Болногледач Код: 723020

Специалност:   Здравни грижи Код:7230201

Степен на професионална квалификация – Втора

Ниво по НКР:     3

Общ брой часове: 660

Форма на обучение:    Дневна, дистанционна

Изисквания за минимално входящо образователно равнище: завършен първи гимназиален етап (завършен 10-ти клас)

 

Документ след завършване на курса:

Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение

Възможност за професионална реализация:

В структурите на заведения за долекуване, социални заведения и заведения в

общността. Болногледачите имат реални възможности за професионална реализация както в

България, така и в други страни.