Описание

ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА „E“

Професионално направление:Здравни грижиКод:723
Професия:Здравен асистентКод: 723010
Специалност:Здравни грижиКод:7230101
Степен на професионална квалификациятретаІІІ

 

Общ брой часове:992
От които:
брой часове по теория:492
брой часове по практика:500
Форма на обучение:Дневна
Минимално входящо образователно равнище:средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии

Документ след завършване на курса:

Удостоверение за професионално обучение или
Свидетелство за професионална квалификация
Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения за:

  • правилата за безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда;
  • стандартите и критериите за обслужване на пациенти;
  • физиологията и патофизиологията на здравия и болния човек (по системи): двигателен апарат, сърдечно-съдова, дихателна, храносмилателна, отделителна и полова, нервна система и сетивни органи;
  • различните превързочни материали, мек и твърд медицински инструментариум, дезинфекционни препарати и др.;
  • хигиенните правила и норми в асептиката, антисептиката, дезинфекцията, стерилизацията, дезинсекцията и общата хигиена;
  • осъществяване на комуникация с пациентите, обясняване процедурите по предоставяне на базовите здравни грижи;
  • овладяване на различни критични ситуации и психологическа устойчивост в условия на стрес;
  • оказване на подкрепа на пациентите за социална интеграция;