Описание

Професионално направление:     Търговия на едро и дребно  Код: 341

Професия:    Търговски представител     Код: 341040

Специалност:    Търговия на едро и дребно        Код: 3410401

Степен на професионална квалификация – Трета

Ниво по НКР:    4

Общ брой часове:   960

Форма на обучение:    Дневна, дистанционна

Изисквания за минимално входящо образователно равнище:    придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование.

Документ след завършване на курса:

Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение

Възможност за професионална реализация: 

Във фирми и организации от различни бизнес сектори, които предлагат и търгуват със стоки и услуги на едро и дребно.