Описание

Професионално направление:     Администрация и управление        Код: 345

Професия:    Сътрудник в бизнес услуги        Код: 345040

Специалност:   Бизнес-услуги      Код: 3450401

Степен на професионална квалификация – Втора

Ниво по НКР:   3

Общ брой часове:   660

Форма на обучение:    Дневна, дистанционна

Изисквания минимално входящо образователно равнище:     завършен първи гимназиален етап (завършен 10-ти клас)

Документ след завършване на курса:

Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение

Възможност за професионална реализация:

В бизнес организации и фирми от всички отрасли на стопанството.