Описание

Професионално направление:     Администрация и управление        Код: 345

Професия:    Касиер            Код: 345060

Специалност:              Касиер        Код: 3450601

Степен на професионална квалификация – Първа

Ниво по НКР:  2

Общ брой часове:   300

Форма на обучение:    Дневна, дистанционна

Изисквания за минимално входящо образователно равнище:       завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта или на ЗПУО или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал. 1, т. 4 от ЗПУО

Документ след завършване на курса:

Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение

Възможност за професионална реализация:

Във всички сфери на обществената дейност – стопанска, административна, културно-образователна и правна, във фирми, счетоводни къщи, учреждения, организации, областни управи и др.