Описание

Професионално направление:     Администрация и управление        Код: 345

Професия:    Сътрудник в малък и среден бизнес          Код: 345050

Специалност:               Малък и среден бизнес    Код: 3450501

Степен на професионална квалификация – Втора

Ниво по НКР:   3

Общ брой часове:   660

Форма на обучение:    Дневна, дистанционна

Изисквания за минимално входящо образователно равнище:       завършен първи гимназиален етап (завършен 10-ти клас)

Документ след завършване на курса:

Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение

Възможност за професионална реализация:

В широк кръг от длъжности във финансово-кредитни учреждения, като персонал, водещ счетоводна и друга документация, статистически и финансови документи, контрольори, магазинери, спедиционни посредници и др.