Касиер

2020-10-14T10:44:09+03:00

Професионално направление:     Администрация и управление        Код: 345 Професия:    Касиер            Код: 345060 Специалност:              Касиер        Код: 3450601 Степен на професионална квалификация – Първа Ниво по НКР:  2 Общ брой часове:   300 Форма на обучение:    Дневна, дистанционна Изисквания за минимално входящо образователно равнище:       завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от [...]

Go to Top