Описание

Професионално направление:    Търговия на едро и дребно    Код: 341

Професия:    Брокер    Код: 341030

Специалност:    Недвижими имоти    Код: 3410301

Степен на професионална квалификация – Трета

Ниво по НКР:    4

Общ брой часове:    960

Форма на обучение:    Дневна, дистанционна

Изисквания за минимално входящо образователно равнище:    придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование

Документ след завършване на курса:

Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение

Възможност за професионална реализация:

В агенции за недвижими имоти, консултантски фирми, проектантски бюра, инвестиционни кампании, дружества, инвестиращи в имоти,  банки, застрахователни дружества, държавни, общински и съдебни администрации и неправителствени организации.