Здравен асистент

2020-10-12T14:16:39+03:00

ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА „E“ Професионално направление: Здравни грижи Код:723 Професия: Здравен асистент Код: 723010 Специалност: Здравни грижи Код:7230101 Степен на професионална квалификация трета ІІІ   Общ брой часове: 992 От които: брой часове по теория: 492 брой часове по практика: 500 Форма на обучение: Дневна Минимално входящо образователно равнище: средно образование или придобито право [...]

Go to Top