Описание

Професионално направление: Здравни грижи Код:723

Професия: Здравен асистент Код: 723010

Специалност:         Здравни грижи Код:7230101

Степен на професионална квалификация – Трета

Ниво по НКР:     4

Общ брой часове: 960

Форма на обучение:    Дневна, дистанционна

Изисквания за минимално входящо образователно равнище:     придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование

 

Документ след завършване на курса:

Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение

Възможност за професионална реализация:

В структурите на лечебните заведения за активно лечение, в лечебни заведения за долекуване (медицински и рехабилитационни заведения, в заведения за медико-социални грижи с настаняване), в общността (хосписи за терминално болни, в домашни условия, в социални заведения за стари хора и домове за хора с увреждания).