Описание

Професионално направление: Строителство         Код: 582

Професия: Помощник в строителството Код: 582080

Специалност:   Основни и довършителни работи Код: 5820801

Степен на професионална квалификация – Първа

Ниво по НКР:     2

Общ брой часове: 660

Форма на обучение:    Дневна, дистанционна

Изисквания за минимално входящо образователно равнище:   завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта или на ЗПУО, или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал. 1, т. 4 от ЗПУО

Документ след завършване на курса:

Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение

Възможност за професионална реализация:

Във фирми с предмет на дейност строителство и поддържане на сгради, пътища, язовири и други съоръжения при спазване на изискванията на трудовото законодателство.