Днес, 19.11.2020г се проведе уебинар по ЗБУТ, който беше представен пред сектор „Образование“ .

Участие взеха, училища, детски градини и организации от общините Варна, Шумен, Попово, Царево, Омуртаг.

По време на семинара бяха разгледани основните теми съгласно изискванията на Наредба РД -07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд,

Вниманието на участниците в уебинара бе насочено към новият Указ № 235 от 10.11.2020 г.,с който е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците.

Изяснени бяха допълненията и измененията, които са важни за работодателите – Работа от вкъщи при предписание за карантина. Задължения на работодателя и работника.