Описание

Професионално направление:     Администрация и управление        Код: 345

Професия:    Снабдител      Код: 345080

Специалност:   Снабдител    Код: 3450801

Степен на професионална квалификация – Първа

Ниво по НКР:   2

Общ брой часове:   300

Форма на обучение:    Дневна, дистанционна

Изисквания за минимално входящо образователно равнище:  завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта или на ЗПУО или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал. 1, т. 4 от ЗПУО

Документ след завършване на курса:

Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение

Възможност за професионална реализация:

В предприятия и организации от различни отрасли на стопанството.