Европейската комисия обяви в стратегическата рамка (2021- 2027) ключовите приоритети и действия за подобряване на здравето и безопасността на работниците, като са взети под внимание бързите промени в икономиката, демографията и моделите на работа.

Трите основни приоритети са:

  1. предвиждане и управление на промените в контекста на прехода към зелена икономика, цифровия преход и демографския преход;
  2. подобряване на превенцията на свързаните с работата злополуки и заболявания и стремеж към подхода за „нулева смъртност“(„Vision Zero“) по отношение на свързаните с работата смъртни случаи;
  3. повишаване на подготвеността за реагиране на текущи и бъдещи здравни кризи.

Успехът на рамката зависи от прилагането ѝ на национално и секторно равнище, и на равнището на предприятията, като ефективното правоприлаганесоциалният диалогфинансиранетоповишаването на осведомеността и събирането на данни са от ключово значение. Чрез обширната си мрежа от партньори EU-OSHA има добра позиция да улеснява действията, сътрудничеството и обмена и да постига амбициозните цели, предвидени в рамката.

Прогнозните проучвания и проекти за общ преглед на EU-OSHA имат за цел да предвиждат рисковете и да идентифицират приоритетите, да предоставят информация относно развитието на практиките и политиките в областта на БЗР в сфери като цифровизация и „зелени“ работни места, както и стрес и психо-социални рискове. Освен това EU-OSHA предоставя лесни за използване ресурси, чрез които да помогне за въвеждане на превенцията на работните места посредством множество насоки, изготвяни в помощ на опазването на безопасността на работниците по време на пандемията, било тези на първа линия или онези, които се приспособяват към работа от дома.

Източник: EU-OSHA