„Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД  подпомогна издаването на ръководство тема: „ТРУДОВОМЕДИЦИНСКИ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ФИЗИЧЕСКИ ФАКТОРИ ОТ РАБОТНАТА И ОКОЛНАТА СРЕДА“ за студенти, дипломанти, специализанти и докторанти по трудова медицина и работоспособност

      В настоящия труд са разгледани част от физическите фактори, които са най-често срещани в работната среда, а именно микроклимат, шум, вибрации, електромагнитни полета, оптични лъчения. Трудът е структуриран еднакво за всеки един от факторите и включва: насоки на европейските нормативни документи, МОТ и СЗО, дефиниране на фактора и приложението му в стопанството, медицинската експертиза на работещите при работа в условия на фактора, оценка на риска, защитни и превантивни мерки за намаляване на въздействието му, наблюдение на здравното състояние на работещите, последици за здравето от влиянието на фактора, дейности на службите по трудова медицина, стопански дейности свързани с това въздействие. Структурата включва и т.нар. „тълковен речник“, законодателство, както и библиография по проблема.

Убедени сме, че този научен труд е изключително полезен не само за студентите, дипломантите и докторантите, но също и за службите по трудова медицина, за специалистите, осигуряващи здраве и безопасност при работа в условия на тези фактори на работната среда. Надяваме се, че определено ще подпомогне системата на здравеопазване, профилактиката и промоцията на индивидуалното и общественото здраве.

Разпространява се  от издателска къща Стено http://stenobooks.com/product/4660/trudovomeditsinski-problemi-svarzani-s-fizichni-faktori-ot-rabotnata-i-okolnata-sreda.html

От екипа на „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД