При наемане на лица под 18 г. Инспекцията по труда издава разрешенията до два дни вместо за седем

 

Работодатели отново активизираха търсенето на непълнолетни за работа, като процедурата по издаването им е максимално облекчена. Ако подадените документи са коректни, е създадена организация решение от Инспекцията по труда да има в рамките на 2 дни, въпреки че срокът е седемдневен.

От работодателите се изискват документи, които са задължителни за всяко работно място, независимо дали на него ще се наемат непълнолетни или пълнолетни лица. Разликата е, че при наемане на лица под 18 години те се представят предварително в Инспекцията, а при наемане на пълнолетни – при проверка. Информация за цялата процедура по издаване на разрешенията за наемане на лица, ненавършили 18 г., е описана в сайта на ИА ГИТ, в секцията Административно обслужване, рубрика „Процедури“ https://www.gli.government.bg/bg/node/4389

Работните места, на които се наемат те, се проверяват на място, за да се установи, че условията на труд не създават риск за тяхното здраве. Непълнолетните не могат да полагат тежък физически труд, нощен и извънреден труд, да извършват работа, свързана с въздействие на физични, химични и биологични агенти. Работният ден за тях е 7-часов, за което те следва да получават минимум минималната работна заплата за страната. Те имат право на удължен платен годишен отпуск от 26 дни.

Българското законодателство е съобразено с международните нормативни актове, които защитават децата от трудова експлоатация. Лица, навършили 16 години, могат да бъдат наети на работа само с разрешение на Инспекцията по труда. По изключение разрешение може да се получи и за дете, навършило 14 г., основно за участие в кино продукции, театрални постановки, музикални състави. Наемането на непълнолетни лица без разрешение от Инспекцията по труда се счита за престъпление и при установяване на такова нарушение се уведомява Прокуратурата.

С резолюция на Организацията на обединените нации (ООН) 2021 г. е обявена за Международна година за премахване на детския труд, а Международната организация на труда (МОТ) е определена да поеме ръководството по нейното прилагане. По този повод в Световния ден срещу детския труд МОТ апелира “Действайте сега: прекратете детския труд”. От организацията припомнят, че голямата цел е премахването на детския труд до 2025 г. в световен мащаб и изразяват притеснения, че напредъкът по изпълнението ѝ може да бъде повлиян от пандемията от COVID-19 и безпрецедентната икономическа криза, която я придружава.

Източник: Главна инспекция по труда