От месец юни 2021 г. регионалните дирекции „Инспекция по труда“ планират да реализират масирани проверки в селското стопанство. За целта е направен анализ на отглежданите култури на територията на отделните области. Основен акцент при проверките традиционно е законосъобразното възникване на трудовите правоотношения, тъй като селското стопанство е един от най-рисковите сектори по отношение използването на недеклариран труд.

Инспекцията по труда напомня на земеделските стопани и тютюнопроизводители, че следва да наемат работна ръка по силата на трудов договор, като могат да използват всеки от регламентираните в Кодекса на труда видове договори. Наемането на работници на еднодневни договори е само една от възможностите.

Разработеният от ИА ГИТ софтуер за предоставяне на образците е създаден с цел максимално облекчаване на администрирането на този вид договори. Образците могат да се заявяват по всяко време, дори в извънработното за администрацията. Веднъж въведени в системата, данните за наетото лице могат да бъдат генерирано многократно. Системата разполага и с калкулатор, който изчислява автоматично размера на дължимия данък и осигурителни вноски за сметка на наетото лице, както и чистата сума, която то следва да получи.

От началото на годината, освен регистрираните земеделски стопани, и регистрираните тютюнопроизводители могат да наемат работници по силата на еднодневни трудови договори. Наети по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ помощник-инспектор могат да им представят възможностите на софтуера. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Източник: Инспекция по труда