Психичното благосъстояние достигна най-ниското си равнище сред всички възрастови групи от началото на пандемията. То е особено влошено сред младите хора и сред загубилите работата си. Съществуващите неравенства се увеличават поради непропорционалното въздействие на пандемията върху уязвимите групи. Констатациите показват, че хората, които вече са в несигурно положение, изпитват особени затруднения да покриват текущите си разходи.

Удовлетвореността на гражданите от мерките за подкрепа при кризи е намаляла драстично, като понастоящем едва 12 % смятат за справедливи спрямо 22 % през лятото на 2020 г. Делът на хората, които считат, че получаването на подкрепа е лесно и ефективно, също е намалял от 16 % през лятото на 2020 г. на 10 % през пролетта на 2021 г. Близо един на всеки десет респонденти е получил отказ на искане за финансова подкрепа.

Над една четвърт от хората, живеещи в Европа, изразяват колебания по отношение на ваксинацията срещу COVID-19, като мъжете проявяват повече колебания (29 %) от жените (25 %). Колебанията относно ваксинацията са тясно свързани също с ниски равнища на доверие и с използване на социалните медии, като държавите, които отчитат ниски равнища на доверие в правителството, регистрират по-високи нива на колебания относно ваксинацията.

 

Източник: Eurofound