Описание

Професионално направление:    Секретарски и административни офис дейности Код: 346

Професия: Деловодител  Код: 346030

Специалност: Деловодство и архив      Код: 3460301

Степен на професионална квалификация – Първа

Ниво по НКР:   2

Общ брой часове:   300

Форма на обучение:    Дневна, дистанционна

Изисквания за минимално входящо образователно равнище:       завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта или на ЗПУО или валидирани компетентности за начален етап на основно образование по чл. 167, ал. 1, т. 4 от ЗПУО

Документ след завършване на курса:

Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение

Възможност за професионална реализация:

Във всички отрасли и сфери на националното стопанство, в стопански и нестопански организации, в държавни и частни фирми, в предприятия, институции, банки, училища и др.