Описание

Професионално направление:     Електротехника и енергетика         Код: 522

Професия:    Електромонтьор       Код: 522020

Специалност:   Електрически машини и апарати          Код: 5220201

Степен на професионална квалификация – Втора

Ниво по НКР:   3

Общ брой часове:   660

Форма на обучение:    Дневна, дистанционна

Изисквания за минимално входящо образователно равнище:       завършен първи гимназиален етап (завършен 10-ти клас)

Документ след завършване на курса:

Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение

Възможност за професионална реализация:

Във всички отрасли на промишлеността, транспорта и услугите – изграждане, изпитване, поддържане и ремонт на електрическо оборудване.