Описание

Професионално направление:  Секретарски и административни офис дейности    Код: 346

Професия:    Офис-мениджър       Код: 346010

Специалност:   Бизнес администрация   Код: 3460101

Степен на професионална квалификация – Трета

Ниво по НКР:   4

Общ брой часове:   960

Форма на обучение:    Дневна, дистанционна

Изисквания за минимално входящо образователно равнище:   придобито право за  явяване  на  държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование

Документ след завършване на курса:

Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение

 Възможност за професионална реализация:

В предприятие или организация във всички сфери на стопанството, като спазва всички законови и нормативни актове, касаещи конкретната дейност.