Описание

Професионално направление:   Секретарски и административни офис дейности  Код: 346

Професия:    Офис-секретар          Код: 346020

Специалност:              Административно обслужване   Код: 3460201

 Степен на професионална квалификация – Втора

Ниво по НКР:    3

Общ брой часове:   660

Форма на обучение:    Дневна, дистанционна

Изисквания за минимално входящо образователно равнище:       завършен първи гимназиален етап (завършен 10-ти клас)

Документ след завършване на курса:

Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение

 

Възможност за професионална реализация:

В предприятия от различни отрасли на стопанството, държавната администрация и финансовите институции.