Инспекцията по труда въвежда иновативен метод на контрол – чрез въпросници за самоконтрол, който позволява работодателите сами да установяват несъответствия с трудовото законодателство и да предприемат мерки за отстраняването им преди извършването на проверки.

По проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ бяха разработени 104 бр. въпросници, софтуер за изпращане, попълване и връщане на попълнени въпросници и оценка на отговорите. Иновативният метод цели работодателите да бъдат подпомогнати сами, без да бъдат посетени от контролните органи, да проверят дали има несъответствия с трудовото законодателство в техните предприятия и ако да – да ги отстранят своевременно.

КАК ДЕЙСТВА СИСТЕМАТА ЗА КОНТРОЛ ЧРЕЗ ВЪПРОСНИЦИ ЗА САМОКОНТРОЛ?

Чрез специално разработения софтуер до работодателите се изпращат въпросници по конкретни теми, съотносими с дейността им. Въпросниците съдържат затворени въпроси, които се отнасят до нормативни изисквания в областта на трудовото право, приложими за дейността на предприятието. С отговорите си работодателите посочват каква е практиката в предприятието по отношение на конкретен  въпрос. След изпращане на попълнен въпросник работодателят получава информация за отговорите, които показват съответствие с нормативните изисквания, както и примери за добри практики, свързани с изискванията („верните“ отговори с практични препоръки).

Софтуерът оценява отговорите и позволява идентифициране на предприятия, в които би могло да има проблеми. На база на тези данни се планират проверки на място, част от обхвата на които е в рамките на предварително попълнения въпросник. В периода от попълването на въпросника до проверката на място работодателите имат възможност сами да отстранят несъответствията, което води до подобряване на условията на труд в предприятията, а в някои случаи може да им спести и санкции.

Над 60% от работодателите, участвали в тестването, заявяват, че в резултат от попълването на въпросника са установили проблеми, които са отстранили.

На фона на големия брой икономически субекти и недостигащия човешки ресурс на контролните органи не само в България, но и на европейско ниво, насочването на усилията на инспекциите по труда към създаването на култура на превенция за спазване на трудовото законодателство придобива все по-голямо значение. Именно това е целта на проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ – от една страна работодателите да бъдат подпомогнати и мотивирани сами да се справят с по-пълното прилагане на трудовото законодателство. А от друга – контролът да бъде насочен към предприятия, в които са установени проблеми.

Източник: ГИТ