202005.05
0

Електронни инструменти в областта на БЗР

Напредъкът в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) доведе до създаването на все повече интерактивни онлайн инструменти („e-tools“) и секторът на безопасността и здравето при работа (БЗР) не е чужд на тази тенденция. Много дейци в областта на БЗР изразиха вече интерес към тези нови технологии и предлаганите от тях възможности, така че през последните години бяха разработени голям брой електронни инструменти за БЗР. Нуждата от прост и лесен начин за спазване на законодателството и насърчаване на култура за безопасност и здраве беше важен двигател за тяхното създаване — по-специално при микропредприятията и малките предприятия (МСП).

Електронният инструмент е софтуерен продукт, който може да действа в интернет, на компютър или на телефон, таблет или на всяко друго електронно устройство. Това, че са електронни, отличава тези инструменти от традиционните инструменти или публикации на хартиен носител. Електронните инструменти са „интерактивни“. Те изискват подаване на някаква информация от потребителя под формата на знание (напр. чрез попълване на клетка или поле за данни) или на измерване на околната среда (напр. чрез измерване със смартфон на нивата на шум или осветеност). Въз основа на въведените данни инструментът произвежда информация, съобразена с нуждите на потребителя (напр. чрез насочване на потребителя в процеса на вземане на решение). В този смисъл електронният инструмент се различава от традиционните статични или пасивни инструменти, като традиционни фактологични справки, контролни списъци или електронни наръчници.

Електронните инструменти в областта на БЗР следва да предоставят подкрепа и/или ресурси на организациите (по-специално на МСП, тъй като често тези предприятия се нуждаят най-много от тези инструменти), за да им помогнат да управляват професионалните рискове. Електронни инструменти могат обаче да се разработват за широк набор от цели, които могат да бъдат много общи и приложими към различни аудитории или да са много по-специфични и съобразени с конкретни изисквания.

Например:

 • в помощ на прилагане на законодателството в областта на БЗР (основен фактор за изпълнение на правните им задължения в областта на БЗР);
 • в помощ на насърчаване на културата на превенция (за повишаване на осведомеността, за информационни цели);
 • за целите на обучението (напр. електронното обучение).

ЕU-OSHA участва в разработването на електронни инструменти в областта на БЗР, като:

 • събира на едно място заинтересованите страни (проектанти, организатори, експерти, потребители) за обсъждане на потребностите и проблемите;
 • обменя информация и знания във връзка с разработването на електронни инструменти;
 • обменя добри практики за разработване на електронни инструменти;
 • идентифицира предизвикателствата при разработването на електронни инструменти;
 • съдейства за провеждане на годишни срещи;
 • разпространява информация за това как инструментите да станат преносими.

ЕU-OSHA подкрепя съществуващите инструменти, като:

 • популяризира електронните инструменти в статии в OSHwiki;
 • насърчава обмена, приемането и адаптирането на съществуващите инструменти от други институции, организации и държави членки;
 • действа като платформа за взаимно популяризиране (т.е. инструментите се включват/популяризират в други проекти или кампании).

Източник: Европейската агенция за безопасност и здраве при работа

Публикувай коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани със * *