ДИСТАНЦИОННО И ПРИСЪСТВЕНО/ НА МЯСТО ОБУЧЕНИЕ

ЗА

ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

от

“СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА – ЛТМ” ООД

 

Съгласно:  чл. 20 ал. 1 от Закона за Здравословни и безопасни условия на труд, чл. 3., ал. 1 и 2 от Правилата „Първа долекарска помощ“ на Заповед № РД 09-410 от 1994 г. и съгласно чл.14, ал.2 от Наредба № 3 от 25.01.2008 год. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Курсът е предназначен за:

 • специалисти по безопасност и здраве;
 • длъжностни лица по здраве и безопасност;
 • отговорници по пожарна безопасност;
 • работници и служители от различни предприятия и фирми;

Теми на обучението:

 • Първа долекарска помощ при наранявания и счупвания
 • Първа долекарска помощ при кръвотечение
 • Първа долекарска помощ при изгаряния /термични и химически/
 • Първа долекарска помощ при измръзване
 • Първа долекарска помощ при попадане на чуждо тяло в окото
 • Първа долекарска помощ при слънчев и топлинен удар
 • Първа долекарска помощ при удар от електрически ток
 • Първа долекарска помощ при остри отравяния
 • Първа долекарска помощ при ухапвания от змия, куче, насекомо
 • Първа долекарска помощ при състояние на безсъзнание
 • Първа долекарска помощ при застрашаващи живота нарушения в дишането и кръвообращението
 • Списък на лекарствата превързочните средства и други материали за окомплектоване на аптечки или аптечни чанти, съобразно рисковите фактори на производствената дейност.

Предлагаме дистанционна форма на обучение и на място в учебните зали на ЦПО „СТМ – ЛТМ“ ООД. При необходимост може да направим и обучение на място при клиента.

Теоретичната информация е поднесена на достъпен език, с минимално използване на медицинска терминология. Всички правилни действия и мерки са систематизирани стъпка по стъпка в ясни и логични алгоритми. При обученията ни на място използваме разнообразни методи на обучение, като  практически упражнения с подходящ манекен, мултимедийни прожекции и дискусии, Нашите обучения са ефективни и резултатите от тях са доказано по-трайни във времето.

Предлагаме своя 19 годишен  опит (от 2001 г.) за подпомагане на работодателя при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване здравето на работниците и служителите. Обучението, обхваща изискванията на чл. 36 т. 2 ЗЗБУТ. и Наредба № 9 от 4 август 2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа.

На завършилите курса се издава Протокол за Обучение по първа долекарска помощ.

Цена 30.00 лв без ДДС за дистанционното обучение.

При проявен интерес от Ваша страна за допълнителна информация можете да се обадете на следните телефони:

0700 20 221 – централа

0882 597 629 – Галина Атанасова

0886 198 468- Тереза Цанева

0887 228 774 – д-р Лидия Христова д.м.