В края на месец октомври Европейски фондове за конкурентоспособност към Министерство на икономиката ще обявят процедура за кандидатстване за:

Реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите в контекста на COVID-19

Бюджетът се предвижда да бъде разделен пропорционално по сектори на икономическа дейност въз основа на статистически данни за броя на МСП във всеки от допустимите сектори. Ще бъде извършено разделение на бюджета и по категории предприятия (микро, малки и средни).

Интензитет на помощта 100 %. Минимален размер на помощта 3 000 лв. Максимална продължителност на проектите – 9 месеца Максимален размер на помощта за:

  • микро – 15 000 лв.
  • малки – 30 000 лв.
  • средни – 75 000 лв.

Допустими дейности: дейности, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд, както и за адаптиране на процесите и организацията на работа в МСП в условията на COVID-19.

Допустими разходи: разходи за ДМА, ДНА, СМР, материали и консумативи, свързани с:

  1. Осигуряване на колективни средства за защита;
  2. Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл. поставяне на автоматични диспенсери;
  3. Реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез: осигуряване физическа изолация/безопасна дистанция на работното място, обособяване на отделни потоци на движение и осигуряване на безконтактно преминаване между отделните помещения, климатизация и вентилация, която да минимизира риска от циркулация на вируса, осигуряване на условия за работа от разстояние чрез – хардуер/софтуер за отдалечен достъп, софтуер за отчитане на дистанционна работа.

При въпроси свързани с допустимите дейности за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд оставаме на разположение: тел: 0887 228774

От екипа на „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД