„Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД, изпълнява проект сключен по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, с наименование на процедурата BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Специфичната цел на процедурата е предотвратяване ликвидация на малките и микро предприятия и да се осигуряване на стабилност на работните места. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа от Европейския съюз и предвиденото финансиране е в размер на 173 000 000 лв., от които 147 050 000 лв. европейско и 1 200 лв. национално съфинансиране.

Избухването на епидемията от коронавируса доведе до парализиране на бизнеса, от което се получи негативен ефект върху световната и българската икономика. Подкрепата по настоящия проект е насочена към микро и малки предприятия, които са икономически засегнати от наложените ограниченията във връзка с пандемията COVID-19. „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД също е засегнато от епидемията от коронавирус и оказаната по програмата финансова помощ ще позволи да се запазят работните места и да се компенсира намалението на приходите през периода на действие на проекта

Оказаната по програмата помощ на „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД е в размер на 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране. Началната дата на проекта е 06.07.2020 г. и приключва на 05.10.2020 г.