Законодателството на Европейския съюз (ЕС) в областта на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ) е от основно значение за защитата на здравето и безопасността на почти 170 милиона работници. Защитата на хората от рисковете за здравето и безопасността на работното място е ключов елемент за постигането на устойчиви достойни условия на труд за всички работещи.

През последните години се наблюдава намаляване на рисковете за здравето  и безопасността на работното място, чрез подобряване на стандартите за ЗБУТ в целия ЕС и в различните сектори. Продължават обаче да съществуват нови предизвикателства като пандемията от Covid-19, които е необходимо да се преодолеят.

В новата рамка за ЗБУТ за периода 2021-2027 г., обявена в плана за действие по европейския стълб на социалните права, са определени ключовите приоритети и действия, необходими за подобряване на здравето и безопасността на работниците през идните години в контекста на свят след пандемията, белязан от екологичен и цифров преход, икономически и демографски предизвикателства и променящата се представа за традиционна работна среда.

Здравословните и безопасни условия на труд са предпоставка за здрава и продуктивна работна сила. Никой не трябва да страда от свързани с работата заболявания или злополуки. Това е и важен аспект както за устойчивостта, така и за конкурентоспособността на икономиката на ЕС.

През последните три десетилетия бе постигнат значителен напредък в сферата на ЗБУТ: трудовите злополуки с фатален изход в ЕС намаляха с около 70 % в периода от 1994 г. до 2018 г. (фигура 1).

 

Макар че фактори като деиндустриализацията и по-добрите медицински грижи несъмнено допринесоха за това намаление, системата за ЗБУТ на ЕС също изигра съществена роля. Въпреки този напредък през 2018 г. в ЕС—27 все пак имаше над 3300 злополуки с фатален изход и 3,1 милиона злополуки с нефатален изход, а всяка година над 200 000 работници умират от свързани с работата заболявания. Това е причина за огромно човешко страдание. Поради това поддържането и подобряването на стандартите за защита на работниците е постоянно предизвикателство и необходимост.

Всяка година свързаните с работата злополуки и заболявания струват на икономиката на ЕС над 3,3 % от БВП (около 460 милиарда евро през 2019 г.) Приблизителните оценки показват, че за всяко евро, инвестирано в ЗБУТ, възвръщаемостта за работодателя е около два пъти повече. Освен това благодарение на добрите ЗБУТ се намаляват разходите за здравеопазване и други тежести върху обществото. За разлика от това цената на лошите ЗБУТ е висока за лицата, предприятията и обществото.

Пандемията от Covid-19 показа колко важно е значението на ЗБУТ за защитата на здравето на работниците, за функционирането на нашето общество и за непрекъснатостта на критични икономически и социални дейности. Следователно пътят към възстановяване и възобновяване на производителността трябва да включва и подновен ангажимент за поддържане, на първо място, на здравословни и безопасни условия на труд и за подобряване на взаимодействията между ЗБУТ и политиките в областта на общественото здраве.

Източник: Европейска комисия