1 . Какво значение има полът за управлението на безопасността и  здравето при работа и устойчивата работа, свързани с възрастта?

Мъжете и жените са изправени обаче пред различни свързани с  възрастта предизвикателства и  се влияят различно от проблемите на работното място през целия си трудов живот. Застаряването се свързва с  редица промени във физическите възможности и  здравето. Най-очебийната промяна, свързана с  възрастта, при съответния биологичен пол е  менопаузата. Но много други свързани с  възрастта условия, които могат да повлияят на работоспособността, засягат по-често жените в  сравнение с  мъжете, в  това число остеопороза, остеоартрит и  рак на гърдата. Такива различия между мъжете и жените следва да се имат предвид при разработване на стратегии за насърчаване на БЗР и устойчивия трудов живот.

В работната сила съществува вертикална и  хоризонтална полова сегрегация, водеща до това, че жените изобщо, и  по-възрастните жени в частност, са изложени през целия си трудов живот на различни рискове в сравнение с мъжете в същото положение. Вертикалната сегрегация се дължи на недостиг на възможности за професионално развитие и  за професионална мобилност, водещ до концентрация на жените на най-ниските нива на служебната йерархия. Хоризонталната сегрегация е  резултат от това, че жените и  мъжете работят обикновено в различни икономически сектори. Така например по-възрастните жени съставляват непропорционално голям дял в  здравната и  социалната сфера, образованието и  други сектори на услугите.

Важно е  да не се подценяват физическите и  емоционалните изисквания на работата, извършвана често от жените: ръчният труд, трудът с  висока степен на повтаряемост и  при бързо темпо, работата на смени, рискът от насилие и тормоз, както и стресът са все проблеми, които засягат задържането на работа и  качеството на трудовия живот в много области, в които работят жените.

Стратегиите за БЗР и  устойчив трудов живот следва да са съобразени както с  възрастта, така и  с пола. Тези стратегии следва да са насочени към сектори и  работни места, в  които преобладават жените, като здравни грижи, образование, почистване и  търговия на дребно, както и към доминирани от мъжете сектори, като строителството, и следва да предлагат също така начини за управление на свързаните с  възрастта по-малки физически възможности и  влошено здраве в  зависимост от пола.

 Много здравословни проблеми, пред които са изправени жените и  които са свързани например с  менопаузата, са табу в  обществото, а  следователно и  на работното място. Възможно е  обаче да се вземат прости мерки за решаване на такива проблеми: може да се осигури достъп до питейна вода, може да се използва подплатено облекло за униформи и  да се уреди гъвкаво работно време с  цел по-лесно определяне на час за медицински прегледи.

Много трудови дейности, извършвани често от жени, са емоционално натоварващи или включват продължителни периоди в  седнало или изправено положение. Поради това стресът и  мускулно-скелетните смущения  (МСС) могат да окажат голямо въздействие върху устойчивостта на работата на жените. По-голямо внимание трябва да се обърне на тези два проблема, включително с  акцент върху превенция на риска при дейности, извършвани предимно от жени. Така например в детска градина в Дания са били въведени редица промени за по-голяма устойчивост на работата с  цел задържане на персонала, подложен на повтарящи се движения и повдигане.

Все повече работници и  от двата пола имат задължения за полагане на грижи за болни, страдащи от увреждания, или за по-възрастни родственици, въпреки че най-голямата част от тези грижи се полагат от жени на възраст 50 и  повече години. Ето защо трябва да се разработят адекватни политики и  практики за съчетаване на професионалния и  семейния живот с  цел насърчаване на устойчивия трудов живот. Следва да се разгледат например схеми за гъвкаво работно време и  политики за работа на непълно работно време, каквито има вече приложени за млади родители, за да се предотврати излизането от работната сила на по възрастните лица, полагащи грижи. Освен това от съществено значение са допълнителните ресурси за полагане на грижи за възрастни хора и  хора с  увреждания, както и  услуги за насърчаване на независимия живот като част от интегрирана стратегия.

Служителите жени в  предприятието са засегнати в  изключително висок процент от МСС, поради което предприятието извършва анализ на времето, прекарано на различните длъжности, въз основа на пола и  установява, че мъжете биват повишавани по-бързо от жените, когато са на длъжности, включващи изпълнение на задачи с висока степен на повтаряемост за дълги периоди. Един от резултатите от тази оценка е  препоръка за насърчаване на професионалното кариерно развитие и признаване на уменията на жените, за да се предотврати изпълнението от тяхна страна на повтарящи се задачи в продължение на дълго време. В Обединеното кралство Националната здравна служба (NHS) е приела интегрирана стратегия, имаща за цел преодоляване на последиците от по-дългия трудов живот върху работната сила, в  която преобладават жените, и  в която две трети от медицинските сестри са на възраст над 40  години. Това подчертава значението на пълното прилагане на секторните насоки относно здравето и  благоденствието на работното място, за да се гарантира, че кумулативното въздействие на по-дългия трудов живот не засяга отрицателно здравето на работещия, нито способността му да работи ефективно и безопасно.

Основни констатации: да се създадат устойчиви модели на работа за по-възрастните работници със специално ударение върху по-възрастните работнички чрез мерки за решаване на проблеми, като работно натоварване, работни задачи, гъвкаво работно време, равновесие между професионалния и  личния живот, помощ на работното място при специфични здравни проблеми, свързани с пола, и развитие на работната сила.

Необходими са обаче допълнителни изследвания и  практически инструменти относно взаимодействието между възрастта и  пола във връзка с  БЗР и устойчивата работа. Основните констатации на настоящия преглед са обобщени, както следва:

  • различията в условията на труд, поради свързани с пола биологични и  социални фактори, имат устойчиво присъствие през целия трудов живот;
  • кумулативните физически и  емоционални последици от работата на жените не следва да се подценяват;
  • необходима е  подкрепа за оценки на рисковете, които отчитат различните проблеми, свързани с възрастта и пола;
  • продължителни периоди на нискоквалифицирана работа без повишение в кариерата могат да доведат до дългосрочна експозиция на опасности;
  • необходимо е  да се осигури равен достъп до рехабилитация и професионално обучение;
  • прости мерки на работното място, които могат да помогнат на жените да преминат през периода на менопауза;
  • стратегиите за подобряване на здравето се нуждаят от различни подходи към мъжките и женските целеви групи;
  • мерките за гъвкаво работно време трябва да са съобразени с лицата, полагащи грижи за по-възрастни лица на тяхна издръжка, независимо дали са мъже, или жени;
  • инспекторатите по труда следва да имат ясни стратегии за многообразие;
  • по-възрастните работнички следва да се разглеждат като ценен актив и  двойната дискриминация, на която могат да бъдат изложени по възрастните работнички, следва да се предотврати чрез повишаване на осведомеността.

Новини от Европейска агенция за безопасност и здраве при работа