Според доклад на Международната организация на труда (МОТ), публикуван на Световния ден за безопасност и здраве при работа, е необходимо държавите да въведат стабилни и устойчиви системи за безопасност и здраве при работа (БЗР), за да се намалят рисковете, пред които са изправени всички хора в света на труда при бъдещи спешни здравни ситуации.

В доклада Предвиждане на кризи, подготовка и реагиране – инвестиране в устойчиви системи за БЗР днес“,    се разглеждат превенцията и управлението на рисковете, свързани с пандемията, и се разглеждат други рискове за здравето и безопасността, свързани с промяната на работните насоки в резултат на приемането на мерки за контрол на вирусите. Той също така очертава основната роля, изиграна по време на пандемията от регулаторните рамки и институциите по здравословни и безопасни условия на труд, както и от съответните механизми за съответствие, здравни и консултантски услуги, предоставяне на информация и изследователски и обучителни дейности.

От появата на пандемията на COVID-19 работешите в здравеопазването и социално подпомагане, се оказаха в особено уязвима ситуация от риска от инфекция. Според данните в доклада 7000 здравни работници са починали след възникването на кризата, а 136 милиона здравни и социални работници са изложени на риск от заразяване с COVID-19 на работното място. Натискът и рисковете, пред които са изправени здравните работници по време на пандемията, също са се отразили неблагоприятно на тяхното психично здраве; всеки пети здравен работник по света съобщава за симптоми на депресия и тревожност.

Епидемии от COVID-19 са настъпили в много други сектори, особено в заведения, където работниците са в непосредствена близост или близо един до друг за определен период от време, както и в ситуации, в които настаняване или транспортни средства са споделени. Анализирайки здравословните проблеми, свързани с огромното нарастване на дистанционната работа по време на пандемията, докладът отбелязва, че макар дистанционната работа да е била от съществено значение за ограничаване на разпространението на вируса, както и за запазване на заетостта и приемствеността на стопанската дейност и предлагането на по-голяма гъвкавост затруднява разграничаването между работното време и личния живот. 65% от компаниите, анкетирани от МОТ и Мрежата за безопасност и здраве при работа на Г-20, заявяват, че работниците имат трудности да запазят духа си по време на работа от разстояние.

Според резултатите от доклада малките и микропредприятията често са имали затруднения при спазването на официалните изисквания за БЗР, тъй като много от тях нямат необходимите ресурси, за да се справят с предизвикателствата, породени от пандемията. Повечето от 1,6 милиарда работници, които работят в неформалната икономика, особено в развиващите се страни, са продължили да работят въпреки затвореността и ограниченията за движение и социално взаимодействие, наред с други приложени мерки. В резултат на това те са изложени на висок риск от заразяване с вируса и повечето от тях нямат основна социална защита, като правото на отпуск по болест или заплащане.

Както се подчертава в доклада, международните трудови стандарти предоставят конкретни насоки за това как да се справим с тези предизвикателства и следователно да смекчим риска от разпространение на вируса на работното място. Тези стандарти също така осигуряват инструменти за въвеждане на подходящи механизми за БЗР и гарантират, че работниците, работодателите и правителствата могат да насърчават достоен труд, като същевременно се адаптират към социално-икономическите ефекти на пандемията.

 

Източник:ILO