Уведомяваме ви, че съгласно Становище на Министерството на труда и социалната политика, преразглеждането на оценката на риска във връзка с извънредната епидемичната обстановка само по себе си не задължава работодателите да подават нова декларация по чл. 15 от Закона за здравословните и безопасните условия.

За повечето работни места рискът от заразяване със SARS-Cov-2 не може да се приеме за професионален риск, доколкото вероятността от заразяване е в резултат от общата епидемична обстановка. С новата оценка не се идентифицира нов професионален риск, а се осигурява спазването на задължителните за страната противоепидемични мерки.

Нова декларация следва да бъде подадена, ако рискът от заразяване със SARS-Cov-2 е идентифициран като професионален за съответното предприятие.

Остава задължението да се подава Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ от:

 1. Нови предприятия, стартирали дейност през отчетната година и попадат сред задължените лица, а именно:

 1.1.Физически u юридически лица, които:

 • имат наети лица по трудово или служебно правоотношение;
 • имат сключени договори за управление и контрол или за прокура;
 • имат приети лица за провеждане на обучение или практика;
 • в предприятието им се извършва дейност по изпълнение на договори за изработка или услуга, сключени с физическо лице – изпълнител, и тези дейности не са еднократни и краткотрайни по своята същност;

1.2.Юридически или физически лица, които нямат наети свои работещи, но ползват работещи, предоставени от предприятие, което осигурява временна заетост;

1.3.Лица, които работят за своя сметка в съдружие с други.

 1. Предприятия, при които към 31.12.2020 г. има промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране спрямо последно подадената декларация (точки 1, 2, 7, 8, 9, 22, 24, 25, 33 от декларацията).
 • промени в наименованието на юридическото или физическото лице и седалището и адреса на управление,
 • промени в кода на икономическа дейност на фирмата,
 • нови или закрити поделения,
 • промяна в големината на предприятието,
 • промяна на броя работещи на открито, под земята, във въздуха или под водата,
 • промени, свързани с опасностите/източниците на опасност, създаващи риск за здравето и безопасността на работещите, съгласно оценката на риска,
 • промени, свързани с наличието на работни места и длъжности, при които е необходимо използването на ЛПС,
 • промени, свързани с работни места с видеодисплей.

Работодателите, при които няма промяна в обстоятелствата, не са задължени да подават Декларация по чл.15, нито какъвто и да е друг документ.

Декларацията по чл. 15 може да бъде подадена на хартиен носител и по електронен път, информацията е публикувана в сайта на ИА ГИТ:

https://www.gli.government.bg/bg/node/6356.

Ако желаете ние да попълним Декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ за 2020 г. на Вашата фирма, моля изпратете попълнен формуляра които прилагаме в Приложение 1 и приложете списък на служителите с три имена и длъжност по обекти към 31.12.2020 г. на  e mail: office@trudova-medicina.biz до 15. 04. 2021 г.

При  нужда от допълнителна консултация може да се свържете с нас на телефон: 0700 20 221

От екипа

На „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД