Описание

Професионално направление:     Администрация и управление        Код: 345

Професия:    Икономист    Код: 345120

Специалност:              Търговия     Код: 3451202

Степен на професионална квалификация –  Трета

Ниво по НКР:   4

Общ брой часове:   960

Форма на обучение:    Дневна, дистанционна

Изисквания за минимално входящо образователно равнище:       придобито право за  явяване  на  държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование

Документ след завършване на курса:

Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение

Възможност за професионална реализация:

В малки, средни и големи организации и предприятия от всички отрасли на стопанствот