За шеста поредна година през м. 02.2024 г., експертите от екипа на „Служба по трудова медицина – ЛТМ” ООД, Веселина Цанева и доц. д-р Лидия Христова, дм проведоха на над 50 длъжностни лица и директори от детски градини и училища в гр. Шумен, обучение по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ), съгласно Наредба РД- 07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Участниците се включиха активно в интерактивното обучение, което обхвана въпроси свързани с трудовото законодателство и нормативните изисквания по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

Разясниха се много и разнообразни казуси, относно трудовия травматизъм, най – често срещаните грешки при документирането на инструктажите по безопасност и здраве при работа и задълженията на работодателя относно провеждането на задължителните периодични медицински прегледи и изследвания.

От екипа на „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД