На 10.03.2021г. от 10:00 часа

в ЦПО към „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД ще се проведат държавните изпити по теория и практика на професията „Здравен асистент“ – код 723010, специалност „Здравни грижи“ – код 7230101 с придобиване на III-та СПК.