Службата по трудова медицина е основен елемент в системата за управление на здравето и безопасността  при работа. Изпълнява предимно превантивни функции,реализирани чрез оказвана консултантско – съветническа помощ на работодателя,комитетите и групите по условия на труд по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Службата по трудова медицина не изпълнява разпоредителни и контролни функции. 

Статутът на службите по трудова медицина е регламентиран в чл. 25, 25а, 25б, 25в, 25г и 25д от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Дейността на службите по трудова медицина подлежи на регистрация при условията и по реда на Наредба №3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина на министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика.

Обслужването на работниците и  служителите  от "Служба по трудова медицина ЛТМ" ООД, обхваща пълния задължителен обем от дейности, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд  и Наредба № 3 от 2008 г.:
Одит на документите и условията на труд

Одит на документите и условията на труд, съгласно нормативните изисквания по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Изработване на досиета и карти

Изработване на досиета и карти за оценка на условията на труд по работни места, процеси и дейности.

Разработване на мерки и програми

Разработване на мерки и програми за отстраняване и намаляване на риска.

Мониторинг на професионалното здраве, който включва:
  • Оформяне на досиета за здравното състояние на работниците и служителите, съгласно Наредба 3 от 2008 г.
  • Определяне на броя и вида медицински специалисти;
  • Съдействие при организирането на профилактичните медицински прегледи;
  • Изготвяне на заключение от лекар на СТМ за всяко лице; изготвяне на заключение за пригодността на кандидата да извършват предлаганата им работа – за всеки един от случаите
  • Ежегоден анализ на здравословното състояние на работниците и служителите
  • Участие в дейността на ГУТ/КУТ.

Абонаментното обслужване от "СТМ - ЛТМ" ООД включва: