Служба по трудова медицина
Оценка на риска
Орган по безопасност и здраве (ОБЗР)
Център за професионално обучение
Консултации
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация (ДДД)
Център за социална интеграция и рехабилитация
Зали под наем