Какво представлява “Орган за контрол по здраве и безопасност“ и защо е по-добре да изберете „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД да изпълнява тази функция ?!

obzr_jpeg 

Функциите на “Орган за контрол по здраве и безопасност“, включват: организиране, координиране и контрол на дейността по безопасност и здраве, включваща функциите и задачите на органите по безопасност и здраве при работа за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защита от професионални рискове и превенция на тези рискове, съгласно Наредба № 3 / 27.07.1998 г. на МТСП и МЗ.,

Когато изберете „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД, да поеме функцията на “Орган за контрол по здраве и безопасност“, вие получавате пълното ни съдействие, ангажираност и изпълнение на дейността по ЗБУТ :

 1. Годишен одит за съответствие на фирмената документация със Закона по здравословни и безопасни условия на труд.
 2. Изготвяне на необходимия набор от заповеди и програми за инструктажи, съгл. нормативните изисквания по здравословни и безопасни условия на труд.
 3. Изпълнение на функциите на орган по безопасност и здраве при работа ( заповед за определяне на орган по безопасност, управление на дейността по ЗБУТ, годишен план за работата на длъжностното лице по ЗБУТ и отговорности в работата на длъжностното лице по ЗБУТ), съгласно разпоредбите на чл. 24, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите със защита от професионалните рискове и превенция на тези рискове.
 4. Ежегодно разработване на ефективни мерки за намаляване и отстраняване на риска при работа – план програма за намаляване, ограничаване на риска;
 5. Провеждане на инструктаж – начален, на работното място и периодичен инструктаж на работниците и служителите за безопасна работа, след предварително /от 48 часа / писменно уведомяване при новоназначен служител;
 6. Провеждане на извънреден инструктаж след предварително /от 48 часа/ писменно уведомяване;
 7. Осъществяване на контрол за периодиката за ел.измервания на ел.инсталациите и др.;
 8. Осъществяване на контрол на периодиката за периодичните профилактични прегледи;
 9. Разработване и актуализиране при необходимост на  правилата и инструкциите за безопасна работа по видове дейности и оборудване ;
 10. Съдействие при спазването на законовите изисквания при работата с опасни химични вещества, препарати и други.
 11. Попълване на декларация по чл.15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/;
 12. Съдействие при проверка по спазване на Здравословните и безопасни условия на труд пред Дирекция ”Инспекция по Труда” гр.Варна;

Свържете се с нас!

Име*

Вашият Email*

Запитване