Център за социална рехабилитация и интеграция към „Служба по трудова медицина – ЛТМ” ООД е създаден с цел активно приобщаване, насърчаване на равните възможности и активното участие, и по-добрата пригодност за заетост на хора с увреждания над 18 години.

 Основната цел на екипа на Център за социална рехабилитация и интеграция към „Служба по трудова медицина – ЛТМ” ООД  е да  се създадат условия за социално приобщаване/включване  на хората с увреждания, като консултира,  насърчава и  защитава пълноценното и равноправно упражняване на правата и свободите на хората с увреждания, чрез предоставяне на професионална, социална, трудова и психологическа рехабилитация.

Професионалната рехабилитация е процес, който дава възможност на хората с увреждания за преодоляване на бариерите на достъп и връщането на работа към определена професия. Професионалната рехабилитация има за цел развитие на знанията и уменията на хората с увреждания за полагане на труд, подготовка за работа и осигуряване на работа, съответстваща на здравословното им състояние, образование и квалификация.

В процеса на професионална рехабилитация се извършат  от екипа на центъра следните дейности:

 1. оценка на професионалната пригодност на хората с увреждания на база здравословното състояние и оценката на риска на конкретното работното място;
 2. професионални консултации, които се основават на комплексна оценка на професионалната пригодност;
 3. професионално обучение, при необходимост;
 4. осигуряване на услуги за подкрепа и трудова асистенция;
 5. осигуряване на подходяща подкрепа за преодоляване бариерите на функционалните ограничения за упражняване на усвоена професия, пригодено работно място и условия на труд съобразно потребностите на човека с увреждане и други.

Услугата социална рехабилитация за целевата група – хора с увреждания над 18 години е създаване на умения за водене на независим живот в обществото, чрез психологична помощ, психо-социално консултиране, трудова и професионална дейност, предоставяне на социални и други дейности.

Дейностите, които ще се извършват в областта на социалната рехабилитация, са свързани с изграждане на умения и способности за справяне при осъществяването на дейностите в живота и  изграждане на подкрепяща среда за човека за водене на независим живот.

Трудовата рехабилитация насърчава правото на заетост на хората с увреждане чрез:

 1. трудова терапия;
 2. социално приобщаване чрез трудова дейност;
 3. осигуряване на услуги за насочване към заетост в специализирана, защитена или обичайна работна среда;
 4. обучение в специализирана, защитена или обичайна работна среда;
 5. осигуряване на подходяща форма на заетост в специализирана, защитена или обичайна работна среда;
 6. адаптиране на трудовата среда за осигуряване на заетост на хората с увреждания.

Психологическата рехабилитация е насочена към възстановяване и поддържане на психическото равновесие и възможности за дейност.

Социалните услуги са гъвкав инструмент за преодоляване на различни и комплексни проблеми, произтичащи от социалното изключване или които водят до него.

Проектът е  в отговор на необходимостта от предоставянето на подходи за преодоляване на бедността и на социалното изключване, които да послужат за подобряване на достъпа до заетост и предоставяне на възможности за трудова реализация на хората с увреждания над 18 години.

Екипът на центъра за социална рехабилитация и интеграция към Служба по трудова медицина – ЛТМ ООД ще приложи своя над 18 години опит в осигуряването на здрава и устойчива работоспособност, чрез консултиране и експертна оценка на хроничните социално значими и свързани с труда заболявания при работещите лица с увреждания. Ще се приложат  иновативни практики, за подпомагане на трудоустроените лица и хората с увреждания като се даде отговор на предизвикателствата от  променящата се работна сила, както и за социалната й защита и сигурност.

Хората с увреждания са една от най-големите целеви групи в риск от социално изключване от обществения живот. Хората с увреждания съобразно своите потребности имат право на индивидуална оценка на потребностите, която е комплексна. Оценката изследва функционалните затруднения на човека с увреждане, свързани със здравословното му състояние и наличието на бариери при изпълнение на трудовите му и ежедневни дейности, както и вида на подкрепата.

Индивидуалната оценка на потребностите се изготвя въз основа на информация за: увреждането/здравословното състояние, вида на затруднения във функционирането на човека с увреждане,  степента на затруднения във функционирането на човека с увреждане, степента на включване в трудовата среда на лицето с увреждане, както  и други обстоятелства.

 Чрез индивидуален подход и индивидуална оценка на  потребностите на хората с увреждания, центърът за социална рехабилитация и интеграция към „Служба по трудова медицина – ЛТМ” ООД ще съдейства да осигури правото на труд и човешко достойнство, както и равното им третиране в трудовия и обществения живот.