Представяме на вниманието на работодателите, изключително полезно проучване на специфичните потребности за нови политики и подходи за адаптиране работната среда за осигуряване на по-дълъг трудов живот и способност за работа на хора с хронични заболявания извършено от, като част от Проект „Съвместни действия на социалните партньори за адаптиране на работната среда към специфичните възрастови потребности на различните генерации, с цел насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа“.

Проучването е  сред хронично болни лица (с артериална хипертония, диабет и ХОББ), в активна възраст (25-65 г.), с цел проучване: работоспособността и удовлетвореността от условията в работната среда, специфичните потребности и интереси, трудностите, бариерите, рисковете в трудовата дейност и професионалната реализация,  за оптимизиране условията на труд на работещиге с хронични заболя­вания и осигуряване на безопасност и здраве при работа.

Прилагаме линк към разработените наръчници за адаптиране на работните места и дейностите към специфичните потребности и възможности на хора с хронични заболявания:

https://activeageing.bia-bg.com/media/docs/33_narachnici_chronic_deseases.pdf