За кого е предназначено обучението?

 • Членовете на Комитетите (Групите) по условия на труд и др.;
 • Специалисти по безопасност и здраве;
 • Лицата, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
 • Отделите „Човешки ресурси“;

Теми на обучението:

 • Същност и основни понятия в областта на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд
 • Държавна политика по осигуряване на ЗБУТ. Основни нормативни актове в областта на безопасността на труда и управление на дейността по здравословни и безопасни условия на труд. Запознаване с промените в нормативните актове през изтеклата година.
 • Фирмена политика и организация на дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд във фирмата. Основополагащи принципи при осигуряване на безопасност и здраве при работа
 • Права и задължения на участниците в трудовия процес по осигуряване на ЗБУТ.
 • Група по условия на труд / Комитет по условия на труд
 • Оценка на риска – методи, източници, документиране. Измервания на факторите на работната среда
 • Вредни фактори за здравето и безопасността на работещите - видове, въздействие върху здравето и работоспособността, превантивни мерки за защита и промоция на здравето
 • Задължения на работодателя и лицата, които управляват трудовите процеси по осигуряване и организиране на инструктажа
 • Функции и задачи на длъжностните лица и на органите по здраве и безопасност.
 • Задължения по организацията и контролната дейност на ЗБУТ
 • Трудова злополука – определение, процедури, задължения
 • Специална закрила на някои категории работници. Определяне на места за заемане от трудоустроени и трудоустрояване на работещи
 • Работно време и ФРТП
 • Служба по трудова медицина – какво трябва да знаем?
 • Актуални теми – стрес на работното място

Какво получавате след преминаване на обучение?

 • Протокол съгласно Наредба № 4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

Плащане:
Таксата за обучението се заплаща след  предварително издадена фактура. Плащането е в брой или по банковата сметка на “Служба по трудова медицина – ЛТМ” ООД.

Място на провеждане за присъственото обучение:  гр. Варна, ул. „Роза“ № 38

Дати на провеждане: 19.09.2019г.; 24.10.2019г; 21.11.2019г.  и 19.12.2019г

Начало: 10:00 часа

Форми на обучение:

online_obuchenie

  • Бърз и лесен достъп до обучението
  • 60 дни давност
  • Обучавате се в удобно за вас време
  • Получавате удостоверение


Избери

prisss

  • Възможност за избор на дата за обучение
  • Практическа насоченост
  • Детайлна информация
  • Разискване на казуси
  • Примери
  • Получавате удостоверение

Избери

 

 

ПАКЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Онлайн /дистанционно/ обучение на лице, което провежда инструктаж + обучение на член на ГУТ/КУТ за 60 лева, вместо 72.00 лева.

Вземи сега

Актуални обучения