Трудовото и осигурителното законодателство в условията на извънредно положение в България, казуси, образци, решения
Обучение по безопасност и здраве при работа на лицата, които провеждат инструктажите
Обучение по безопасност и здраве при работа на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси
Обучение по безопасност и здраве при работа на длъжностните лица по безопасност и здраве при работа
Първоначално обучение на членовете на КУТ/ГУТ, съгласно Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията
Ежегодно обучение на членовете на КУТ/ГУТ, съгласно Наредба № 4 за обучение на представителите комитетите и групите по условия на труд в предприятията
Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност (I-V)
Как да бъдем изрядни при проверка от Инспекцията по труда
Обучение – стрес на работното място
Обучение – ергономичност на работното място при работа с видеодисплей
Обучение за Добра практика за ръчна работа с тежести
Обучение по първа долекарска помощ