201912.18
0

Подобряване условията на труд и отдих на персонала чрез ремонти в съществуващ или нает сграден фонд

След участие в конференция „Безопасност и здраве при работа, предизвикателства  и постижение“, Ви информираме за проекта на Министерство на труда и социалната политика чрез Фонд „Условия на труд“ за подобряване условията на труд и отдих на персонала чрез ремонти в съществуващ или нает сграден фонд.

Като специалисти по трудова медицина  и експерти по здраве и безопасност  предлагаме консултиране за допустимостта и изготвянето на документацията.

Може да се свържете с нас:

телефон :0700 20 221, 0887 228 774

e-mail : stmltmvarna@gmail.com

 

Допустимите дейности по Фонд „Условия на труд“ са:

1.Подмяна на защитно – заземителни инсталации,

2.Изграждане на  аварийни външни стълби,

3.Ремонт на покриви,

4.Ремонт и изграждане на тавани,

5.Ремонт на вътрешни стени,

6.Ремонт на външни /фасадни / стени,

7.Изграждане на подове ,

8.Подмяна на осветителни тела ,

9.Подмяна на дограми, врати и прозорци в производствени, офисни и други помещения и части

10.Климатизация, вентилация и отопление  на работни и офис помещения,

11.Изграждане на аспирация в производствени и други помещения ,

12.Подобряване помещения за отдих и работен процес,

13.Създаване стая на жената или ремонт на съществуваща такава,

14.Изграждане на преградни и шумоизолиращи стени и приспособления за игнориране на неблагоприятна работна среда,

15.Изпълнение предписания от ГД“ Инспекция по труда „, противопожарните органи или други органи свързани със здравето и безопастността на персонала ,           

  1. 16. Изграждане на осигурителни линии, като система за предпазване от падане и трудова злополука при осъществяване на подмяна на осветителни тела, ремонт на въздуховоди, климатична инсталация и други разположени във височинни участъци на сградния фонд,

17.Изграждане на въздушни, механични или водни завеси за изолиране зоните и помещенията от неблагоприятен микроклимат или друга неблагоприятна работна среда,

18.Ремонт и подобряване на съблекални, бани, тоалетни, стая за почивка на персонала,

19.Ремонт на помещение за приемане на храна при кетърингово хранене /разливно/,

20.Ремонт на стол за хранене на персонала и подобряване на съществуващо помещение,

21.Покупка на соларна инсталация за генериране на топла битова вода необходима за хигиенно-битови и други цели ,

22.Обезопасяване на машини и съоръжения в зависимост от дейността на фирмата,

23.Подмяна на електроинсталация и свързано с електробезопастността на хора и техника, изолиращи щанги, изолиращи стълби, изолиращи площадки, както и други предписания на органите за противопожарна защита,

24.Доставка и монтаж на нови вентилационни системи,

25.Доставка и монтаж на локална аспирационна система над източника на отделяне на вредности,

26.Изграждане на нагнетателна аспирационна система за чист въздух в производствено помещение, вакуумни системи за почистване с цел намаляване на вторичните източници на замърсяване,

27.Изграждане на система от блокировки свързана с техническо средство за анализ на съдържанието на горими газове, пари или частици,

28.Покупка на газсигнализатори,

29.Монтаж на аварийни душове за промиване очите на работещите или цялото тяло,

30.Доставка и монтаж на нови климатични тела или системи за климатизация,

31.Доставка, монтаж и подмяна на отоплителната инсталация- лъчисти, газови отоплителни тела.

32.Доставка и монтаж на екрани, кожуси, покрития, ограждения около източниците на производствен шум,

33.Изграждане на звукопоглъщаща обработка на стените и таваните в производствените помещения с наднормен шум,

34.Звукоизолирани кабини за работещите в производствени помещения с наднормен шум,

35.Поставяне на фундамент различен от този в производственото помещение под източника на вибрации, осигуряване на допълнително оборудване към машините намаляващо риска от вибрации, защита от летящи, изхвърлени частици или предмети ,

36.Доставка и монтаж на предпазители , предпазни екрани, паравани ,ограждения, предпазни екрани или защитни покрития, система от блокировка свързана с техническо средство свързана с анализ на работната среда за наличие на вредни емисии,

37.Екраниране на лазерни устройства отстраняващи възникването на опасности за здравето на работещите, оптични устройства за наблюдение или регулиране на лазерните устройства така, че да не възниква опасност за здравето в резултат на лазерно лъчение,

38.Защита от падащи предмети в производствени и други помещения чрез изграждане на козирки, навеси, прегради, тунели, бордови дъски,

39.Защита от пожар и взрив чрез система от хидранти и струйници, автоматична пожарогасителна инсталация, пожароизвестителна инсталация, автоматични газанализатори,

40.Газификация на работни и офис помещения целящи тяхното отопление

41.Други.

Публикувай коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани със * *